SỬA CHỮA VÚ “KHÔNG ĐỀU (UNEVEN)”

Sửa chữa Vú đã làm “không đồng đều” của Bác sĩ khác